Bài:192
Để có dc lượng dame to để úp lv nhanh thì vũ khí là 1 trang bị không thể thiếu:
1:Ưu tiên về chỉ số % max của vũ khí:
+Thân cảnh max 12%
+Tâm cảnh sơ kì 24%
+Tâm cảnh trung kì 49%
+Tâm cảnh hậu kì 79%
2.Chọn loại st phù hợp
hệ thủy(kiếm+cung)% st vật lí+ điểm st vật lí
hệ phong(đao %stvl+st vật lí,phong quạt st phong+%st phong
hệ hỏa(quyền %stvl+điểm stvl,hỏa vòng %st hỏa + điểm st hỏa
hệ thổ(thương+búa)%stvl+điểm stvl
hệ quang(trượng+trần)% st quang + điểm st quang
hệ ám(sách+phù)%st ám + điểm st ám
3.Trang bị khác:
lực tăng stvl và trí tăng st hệ
thân cảnh max 4 điểm
tcsk max 6 điểm
tctk max 9 điểm tchk max 14 điểm hết
2016-03-22 22:23:24


Bài:192

nhầm chút thân cảnh max 14% mà ghi lộn 12%
2016-03-22 22:25:44


Bài:7

vậy ý cảnh sơ kì tăng nhiu % zay bác
2016-03-25 20:46:55


Bài:192

Trích dẫn bài viết của javan|anhkthich
vậy ý cảnh sơ kì tăng nhiu % zay bác
chưa úp tới lên chưa biết
2016-03-25 20:48:05


Bài:8

Nói vậy mà cũg nói -_- ko có vk đánh làm sao
2016-03-26 07:20:49


Bài:192

Trích dẫn bài viết của javan|anhkthich
vậy ý cảnh sơ kì tăng nhiu % zay bác
ý cảnh sơ kì chưa có đồ xanh nên k có dòng ẩn % nha thím
2016-03-28 06:06:37