Bài:346
Cac ban muôn tao nick khác thi lam như sao .
- bat đâu cac ban an vao chư chơi mới >> xong tao nhân vat >> vao game lam 1 sô hướng dân cơ bang cua game >> xong cac ban chay lai npc lưu thien thu an vao xat nhân tai khoan vây la xong .
ky tên . nukhach
2016-04-21 13:59:50


Bài:3

Nhung co bít tk mk dâu b
2016-04-21 17:06:13


Bài:346

Trích dẫn bài viết của chienthan08
Nhung co bít tk mk dâu b
Nếu bạn có tài khoản bạn ấn vào đổi tài khoản khác »» chơi mới »» tạo nhân vân »» lam theo hướng dân của Game xong »»» chay lai Npc lưu thiên thu »»» ân vào xat nhân tai khoan nhe
2016-04-21 18:36:28


Bài:1

Add giup dum em sao nick grilxinh cua em ko vao dc ah, khi dang nhap vao lai vang ra. Mong add giup do dum em nhe...thank
2016-04-29 14:27:49


Bài:153

Có đổi được mk không
2017-05-01 10:23:00


Bài:153

Hd doi mk luôn đi
2017-05-01 10:23:23


Bài:153

Doi dc mk thi tốt. Qua
2017-05-01 10:24:14


Bài:153

Mà có vô được game nua đau
2017-05-01 10:24:49